Betaling

De verenigingscontributie wordt voor één seizoen vastgesteld en in twee halfjaarlijkse termijnen automatisch geïncasseerd. De bijdrage aan de KNLTB wordt verrekend met de verenigingscontributie. Het kalenderjaar voor de afdeling Tennis loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmeldingen dienen te geschieden 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 december). De statuten en huishoudelijke reglementen van S.V. Harfsen en de afd. Tennis moeten in acht worden genomen.

Hierbij machtig ik SV.Harfsen voor het incasseren van de halfjaarlijkse contributie van:

Rekeningnummer (IBAN)

Elk nieuw lid krijgt een KNLTB-ledenpas, deze pas is een bewijs van lidmaatschap en is tevens nodig voorhet spelen van competitie en toernooien. De ledenpas dient voorzien te zijn van een pasfoto, u kunt deze foto (jpg-bestand) mailen naar info@tennisharfsen.nl, of naar het secretariaat sturen:
Lochemseweg 155
7217 RE Harfsen

Scroll naar boven