Baanreglement

 1. Alleen leden en andere gerechtigden hebben toegang tot de banen. Toeschouwers buiten de banen zijn altijd welkom.
   
 2. Om te kunnen spelen wordt gebruik gemaakt van een afhangsysteem. Het afhangen (reserveren) gebeurt d.m.v. de ledenpas op het afhangbord. Voorwaarde is wel, dat men op het terrein van de tennisvereniging aanwezig is.
   
 3. De speelduur is een half uur per baan. Als aanvangstijd geldt elk half uur en elk heel uur.
   
 4. Indien men op de baan komt en alle banen zijn bezet, is het vanzelfsprekend dat men nagaat welke partij het langst aan de gang is. Deze baan dient dan te worden afgehangen. De op deze baan aanwezige spelers dienen dan, op het tijdstip van afhanging door de volgende spelers, het spel te beëindigen. Indien alle partijen gelijktijdig zijn begonnen, dient men die baan af te hangen waar een enkelspel wordt gespeeld. Wanneer de baan aansluitend niet is afgehangen door anderen, kan men uiteraard doorspelen.  Verplaatsen van de pasjes tijdens of vlak voor beëindiging van de speelperiode, met als doel een aansluitend half uur te kunnen doorspelen is niet toegestaan.
   
 5. Na afloop van een speelperiode van een half uur kan men, wanneer men is afgehangen, opnieuw afhangen op een nog niet gereserveerde baan/tijdstip.
   
 6. Als alle banen bezet zijn, is het niet toegestaan een enkelspel aan te vangen als er leden zijn, die nog niet gespeeld hebben en te kennen geven ook graag te willen spelen. Vanzelfsprekend wordt er dan een dubbelspel gespeeld.
   
 7. Op bepaalde dagen en tijden zullen er 1 of meerdere banen bezet zijn i.v.m. training, toernooien, competitie, e.d. Dit wordt aangegeven in het mededelingenkastje. Tijdens trainingen is er altijd 1 baan beschikbaar om vrij op te kunnen spelen.
   
 8. Tijdens toss-momenten is baan 1 beschikbaar voor tennissers die niet meedoen aan de toss. De tossers kunnen echter die baan weer afhangen d.m.v. de toss-pass. De vrije spelers kunnen daarna weer een half uur afhangen, etc. etc.
   
 9. Voor junioren kunnen er speciale tijden aangewezen worden.
   
 10.  Competitiewedstrijden en toernooien hebben altijd voorrang, ook op vaste baan-afspraken, zoals de toss. Mededelingen over wanneer en hoeveel banen er bezet zijn, worden zo mogelijk in de Sportkoerier vermeld en staan ook altijd vermeld in het mededelingenkastje.
   
 11. Kunstgrasbanen vragen minder intensief onderhoud dan gravelbanen, maar zijn wel gevoelig voor blad, takjes, zwarte grond, glas, enz. Aan de leden wordt daarom dringend gevraagd alles wat niet op de baan thuishoort te verwijderen. Daartoe zijn b.v. een bezem en bladhark bij de banen aanwezig.Het is verboden op de kunstgrasbanen:  te roken; – glaswerk mee te nemen; – kauwgum, snoep en andere kleverige  substanties op de banen te morsen of te spugen; – de mat met harde of scherpe materialen te belasten.
   
 12. Op de banen is het dragen van passende kleding en tennisschoenen (met profiel in de zool), geschikt voor kunstgras, verplicht. Noppen onder de schoenen zijn verboden.
   
 13. Elke introducé(e) mag maximaal vijf maal per jaar geïntroduceerd worden. Kosten per dagdeel: € 2,50 p.p. voor senioren € 1,50 p.p. voor junioren.
   
 14. Het bestuur of diens gemachtigde heeft het recht een ieder die de orde op enigerlei wijze verstoort of handelt in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement of van het huishoudelijk reglement van de tennisbanen te (laten) verwijderen, en/of te schorsen, zonder dat de betrokkenen recht op schadeloosstelling kan doen gelden.
   
 15. Het bestuur kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden, introducés of andere bezoekers van het complex, noch kan zij wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor enig voorval of enige handeling verband houdende met haar functie als bestuur.
   
 16. Het is verboden de voetbalvelden te betreden.
   
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

oktober 1999, Bestuur afd. Tennis S.V. Harfsen.

Scroll naar top